นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคล (condominium juristic person) หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการกำหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยหลักการจะเกิดขึ้นในสัญญาขายของอาคารชุดที่มีพื้นที่ชุดส่วนกลางและห้องชุด โดยโครงสร้างการดำเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ต่อท่าเรื่องการบริหารจัดการให้ส่วนรวมเป็นกลุ่ม การดำเนินงานต่าง ๆ และจัดทำบัญชี รายงานต่างๆ

ในที่นี้ คำว่า ‘นิติบุคคลอาคารชุด’ หมายถึงบุคคลนิติที่สร้างขึ้นจากกฎหมายเพื่อจัดการอาคารชุด และมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษารวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย งานหลักของนิติบุคคลอาคารชุดการบริหาร

การบริหารจัดการอาคารชุด หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

งานหลักของนิติบุคคลอาคารชุด

  • การบริหารพื้นที่ส่วนกลาง: ดูแลรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ห้องโถง อาคารจอดรถ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ
  • การดูแลระบบสาธารณูปโภค: ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ
  • การจัดเก็บค่าธรรมเนียม: เก็บค่าธรรมเนียมส่วนกลางจากผู้อยู่อาศัย นำมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารชุด
  • การบัญชี: บันทึกรายรับรายจ่ายของอาคารชุด จัดทำงบดุล และรายงานการเงิน
  • การดูแลความปลอดภัย: ดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในอาคารชุด
  • การบังคับใช้กฎระเบียบ: บังคับใช้กฎระเบียบของอาคารชุด เพื่อความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • การประสานงาน: ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า ประปา เทศบาล
  • การจัดกิจกรรม: จัดกิจกรรมส่วนกลาง เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเพื่อสังคม

ประเภทของนิติบุคคลอาคารชุด

  • นิติบุคคลจัดตั้งโดยนิติบุคคล: จัดตั้งโดยบริษัทนิติบุคคลอาชีพ
  • นิติบุคคลจัดตั้งโดยเจ้าของร่วม: จัดตั้งโดยเจ้าของร่วมในอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด
Scroll to top