Blog

ESG คืออะไร

ESG คือ แนวคิดการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดมลพิษ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. สังคม (Social) ส่งเสริมความโปร่งใส ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม สนับสนุนชุมชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3. ธรรมาภิบาล (Governance) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันคอร์รัปชั่น เปิดเผยข้อมูล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความสำคัญของ ESG ช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดนักลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยง สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ตัวอย่างการนำ ESG ไปใช้ บริษัทพลังงานหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน ธนาคารปล่อยสินเชื่อสีเขียว บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคใช้วัสดุรีไซเคิล

4 กระบวนการในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การวางแผนซ่อมบำรุงในอาคาร กระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริการ การวางแผนด้านซ่อมบำรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังช่วยเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งานของอาคาร ขั้นตอนแรกในการวางแผนซ่อมบำรุงคือการทำการสำรวจสถานที่ การสำรวจสถานที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของอาคาร รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การสำรวจสถานที่จะช่วยให้ทราบถึงขอบเขตของงานซ่อมบำรุง และจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของงานซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำ โดยการสำรวจสถานที่ควรจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ หลังจากการสำรวจสถานที่เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของงานซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลควรจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน และกำหนดงบประมาณที่สมเหตุสมผล เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการวางแผนการดำเนินงานเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการซ่อมบำรุง การดำเนินการซ่อมบำรุงคือกระบวนการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และใช้ในการป้องกันปัญหา โดยการดำเนินการซ่อมบำรุงจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลังจากการดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้น ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบและประเมินผล การตรวจสอบและประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงาน โดยจะต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเพียงพอ ในสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อให้การวางแผนซ่อมบำรุงในอาคารมีประสิทธิภาพ ควรจะมีการติดตามและปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการด้านซ่อมบำรุงสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคาร รักษาความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ขั้นตอนในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร ประเมินสภาพอาคาร: ตรวจสอบสภาพอาคารโดยรวม หาสาเหตุของความเสียหาย วิเคราะห์โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ กำหนดกลยุทธ์: กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการซ่อมบำรุง จัดทำแผนงาน: ระบุรายละเอียดงานซ่อมบำรุง แบ่งเป็นงานตามประเภท ความเร่งด่วน ระยะเวลา จัดสรรทรัพยากร: หาผู้รับเหมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ควบคุมดูแล: กำกับดูแลการซ่อมบำรุง ตรวจสอบความคืบหน้า คุณภาพงาน ติดตามผล: ตรวจสอบผลหลังการซ่อมบำรุง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน ประเภทของการซ่อมบำรุงอาคาร การซ่อมแซม: แก้ไขจุดที่ชำรุด เสียหาย การบำรุงรักษา: ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี การปรับปรุง: เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฟังก์ชั่น วิธีการซ่อมบำรุงอาคาร การซ่อมแซมเอง: เหมาะกับงานเล็กน้อย จ้างช่าง: เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความชำนาญ จ้างบริษัทรับเหมา: […]

โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ในยุคปัจจุบันที่เรามีการสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมาเรื่อยๆ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารชุดให้ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อความแข็งแรงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและสำคัญในการช่วยให้การบริหารจัดการอาคารชุดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอาคาร การบริการ และงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้โปรแกรมที่ทันสมัยนี้ช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารได้ รวมถึงช่วยให้การจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ด้วยโปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม ที่ทันสมัยนี้ การดูแลรักษาอาคารของคุณจะไม่ยากลำบากอีกต่อไป และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารของคุณจะยังคงสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร การบริการ หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกอย่างสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ไม่ต้องล่าช้า ตอนนี้เวลาที่จะอัพเกรดโปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม ของคุณเถอะ ให้การดูแลรักษาอาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจและมั่นใจไปกับอนาคตที่เลือกสรรค์ของอาคารชุดของคุณได้เลย!

Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City

Unizorn ผู้ช่วยงานวิศวกรรม ง่ายแค่ปลายนิ้ว ได้เข้าร่วมงานที่จัดโดย Thailand Management Association (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในงาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 30-31 มกราคม . ในส่วนของ Unizorn ได้ร่วมออกบูทและเป็น 1 ใน 14 Startup นำเสนอผลงานโซลูชันใหม่ ใน 5 ด้าน คือ Smart Mobility, Smart Technology, Smart Environment, Smart Healthcare and […]

อุปกรณ์ที่สำคัญในคอนโดมิเนียมอาคารสูง

คอนโดมิเนียมมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะประกอบได้ อุปกรณ์หลักที่สำคัญดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงในคอนโดมิเนียม เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพว่าตามสถานการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการรักษาเข้าสู่อาคาร (access control system) และระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ระบบปรับอากาศ: ระบบปรับอากาศ (air conditioning) เป็นอุปกรณ์สำคัญในคอนโดมิเนียม เนื่องจากช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้อง ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้ ระบบประปา: ระบบประปาเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันในคอนโดมิเนียม เช่น ระบบน้ำประปาสำหรับการอาบน้ำ ล้างจาน และใช้ในการปรุงอาหาร รวมถึงระบบน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำ ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรสูงเป็นสิ่งสำคัญในคอนโดมิเนียม ให้ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟเตือนเพลิงไหม้ ระบบอินเตอร์คอม ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ระบบสื่อสาร: อุปกรณ์สื่อสารเช่น โทรทัศน์เคเบิล (cable TV) และอินเทอร์เน็ต (internet) เป็นสิ่งที่สำคัญในคอนโดมิเนียม เพื่อการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก ระบบสำรองไฟ: การมีระบบสำรองไฟ (backup power […]

Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup

Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ของโครงการ Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup โดย สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Start-up Competition” เป็นโครงการที่จะยกระดับการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่มีความกล้าทะลุขีดจํากัดร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพดังกล่าวทำความทะเยอทะยานให้เป็นจริงและยกระดับศักยภาพของตัวเอง โดย Huawei ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศไทย และระดับโลก อันได้แก่ Sequoia Capital, Mount Parker Ventures, Quest Ventures Vertex Ventures SEA & India, True Incube, Disrupt, Stormbreaker Ventures นี้ เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยโครงการ Huawei Spark Ignite ได้รับการเปิดตัวในปี 2020 […]

ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้ามีอะไรบ้าง

ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างใน #การบริหารอาคารชุด เรามรรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปใช้ตรวจสอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการอาคาร ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร ดูแลและแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ คุมงานแจ้งซ่อม นำเสนอการจัดหาอุปกรณ์ช่างที่จำเป็น บันทึกการใช้สาธารณูปโภค มิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา จัดทำตารางการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง ตรวจเช็ครายงานระบบต่างๆ

ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด

บทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำสำหรับ ลานจอดต่างๆ บริเวณที่ไม่ต้องระวัง แต่ต้องไปดูว่าหยุดเติม1. ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดินตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

7 หมวดงาน PROPERTY MANAGEMENT

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้ 1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ 2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม 3.บริหารจัดการด้านบุคคล 4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน 5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย 6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน 7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ

Scroll to top