Property Management

นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคล (condominium juristic person) หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการกำหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยหลักการจะเกิดขึ้นในสัญญาขายของอาคารชุดที่มีพื้นที่ชุดส่วนกลางและห้องชุด โดยโครงสร้างการดำเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ต่อท่าเรื่องการบริหารจัดการให้ส่วนรวมเป็นกลุ่ม การดำเนินงานต่าง ๆ และจัดทำบัญชี รายงานต่างๆ ในที่นี้ คำว่า ‘นิติบุคคลอาคารชุด’ หมายถึงบุคคลนิติที่สร้างขึ้นจากกฎหมายเพื่อจัดการอาคารชุด และมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษารวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย งานหลักของนิติบุคคลอาคารชุดการบริหาร การบริหารจัดการอาคารชุด […]

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) คือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ เพื่อให้อุปกรณ์และทรัพย์สินทำงานต่อไป และป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด อาคารที่อยู่อาศัยคงสภาพมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 2.เชิงป้องกัน: PM เป็นในรูปแบบป้องกันการบำรุงรักษา โดยเน้นไปที่การป้องกันการหยุดทำงานและลดเวลาหยุดทำงาน โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น 3.การประหยัดค่าใช้จ่าย: PM สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่แพง และลดเวลาหยุดทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 4.ความปลอดภัยที่ดีขึ้น: PM สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอันตราย และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ […]

ข้อควรพิจารณาในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

ตัวอย่างแผนงานซ่อมบำรุงอาคาร คำแนะนำในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคารควรมีแผนซ่อมบำรุงอาคารที่ชัดเจนควรตรวจสอบอาคารเป็นประจำควรเก็บบันทึกการซ่อมบำรุงควรเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมควรจ้างช่างหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ

ESG คืออะไร

ESG คือ แนวคิดการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดมลพิษ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. สังคม (Social) ส่งเสริมความโปร่งใส […]

4 กระบวนการในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การวางแผนซ่อมบำรุงในอาคาร กระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริการ การวางแผนด้านซ่อมบำรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังช่วยเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งานของอาคาร ขั้นตอนแรกในการวางแผนซ่อมบำรุงคือการทำการสำรวจสถานที่ การสำรวจสถานที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของอาคาร รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การสำรวจสถานที่จะช่วยให้ทราบถึงขอบเขตของงานซ่อมบำรุง และจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของงานซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำ โดยการสำรวจสถานที่ควรจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ หลังจากการสำรวจสถานที่เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของงานซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลควรจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ในยุคปัจจุบันที่เรามีการสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมาเรื่อยๆ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารชุดให้ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อความแข็งแรงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและสำคัญในการช่วยให้การบริหารจัดการอาคารชุดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอาคาร การบริการ และงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้โปรแกรมที่ทันสมัยนี้ช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารได้ รวมถึงช่วยให้การจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ด้วยโปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม ที่ทันสมัยนี้ การดูแลรักษาอาคารของคุณจะไม่ยากลำบากอีกต่อไป และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารของคุณจะยังคงสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร การบริการ หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น […]

Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City

Unizorn ผู้ช่วยงานวิศวกรรม ง่ายแค่ปลายนิ้ว ได้เข้าร่วมงานที่จัดโดย Thailand Management Association (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในงาน Digital Dialogue 2024 – […]

อุปกรณ์ที่สำคัญในคอนโดมิเนียมอาคารสูง

คอนโดมิเนียมมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะประกอบได้ อุปกรณ์หลักที่สำคัญดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงในคอนโดมิเนียม เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพว่าตามสถานการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการรักษาเข้าสู่อาคาร (access control system) และระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ระบบปรับอากาศ: ระบบปรับอากาศ […]

7 หมวดงาน PROPERTY MANAGEMENT

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้ 1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ 2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม 3.บริหารจัดการด้านบุคคล 4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน 5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย 6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน 7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ

Scroll to top