Uncategorized

เหตุใดจึงต้องวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิผล 1.ประเมินรายการอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ตามความสำคัญเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานบำรุงรักษา 2.ระบุงานบำรุงรักษาและรายละเอียดตามข้อกำหนดผู้ผลิตและประวัติการบำรุงรักษาที่ผ่านมา จัดทำเอกสารรายการตรวจสอบโดยละเอียดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน 4.เลือกใช้ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษางานวิศวกรรมอาคารหรือบริหารคอนโดเพื่อสั่งงานอัตโนมัติ ติดตามประสิทธิภาพสินทรัพย์ และสร้างรายงาน 5.สร้างกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมตามระดับทักษะ 6.ฝึกอบรมพนักงานซ่อมบำรุงเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ค่อยๆ ดำเนินการตามแผนโดยเริ่มจากทีละจุดแบบค่อยดำเนินการและมีการติดตามผล 7.ติดตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและมีการประเมิน และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษามีส่วนร่วมในการระบุในส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุง

Scroll to top