Unizorn

นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคล (condominium juristic person) หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการกำหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยหลักการจะเกิดขึ้นในสัญญาขายของอาคารชุดที่มีพื้นที่ชุดส่วนกลางและห้องชุด โดยโครงสร้างการดำเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ต่อท่าเรื่องการบริหารจัดการให้ส่วนรวมเป็นกลุ่ม การดำเนินงานต่าง ๆ และจัดทำบัญชี รายงานต่างๆ ในที่นี้ คำว่า ‘นิติบุคคลอาคารชุด’ หมายถึงบุคคลนิติที่สร้างขึ้นจากกฎหมายเพื่อจัดการอาคารชุด และมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษารวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย งานหลักของนิติบุคคลอาคารชุดการบริหาร การบริหารจัดการอาคารชุด […]

ผลกระทบการไม่วางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การไม่วางแผนซ่อมบำรุงอาคารส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ดังนี้: ด้านความปลอดภัย: ด้านค่าใช้จ่าย: ด้านภาพลักษณ์: ด้านสิ่งแวดล้อม: ด้านสุขภาพ: ยกตัวอย่างผลกระทบ: สรุป การวางแผนซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย ยืดอายุการใช้งานของอาคาร สร้างความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดี

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคาร รักษาความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ขั้นตอนในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร ประเมินสภาพอาคาร: ตรวจสอบสภาพอาคารโดยรวม หาสาเหตุของความเสียหาย วิเคราะห์โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ กำหนดกลยุทธ์: กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการซ่อมบำรุง […]

โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ในยุคปัจจุบันที่เรามีการสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมาเรื่อยๆ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารชุดให้ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อความแข็งแรงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและสำคัญในการช่วยให้การบริหารจัดการอาคารชุดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอาคาร การบริการ และงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้โปรแกรมที่ทันสมัยนี้ช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารได้ รวมถึงช่วยให้การจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ด้วยโปรแกรมซ่อมบำรุงอาคารชุด คอนโดมิเนียม ที่ทันสมัยนี้ การดูแลรักษาอาคารของคุณจะไม่ยากลำบากอีกต่อไป และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารของคุณจะยังคงสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร การบริการ หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น […]

Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup

Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ของโครงการ Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup โดย สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 […]

Scroll to top